„Pământul este un cuvânt”. Geo-poezie

Copil, Rome Deguergue descifra amuzată, pe deasupra umărului bunicului său german, textele gotice ale vechiului Testament, Holderlin, Novalis, Goethe – peste toate vârfurile/ Este pace – şi-şi imagina cosmosul ca pe un imens teren de joacă. După ce a peregrinat timp de două decenii în Europa, în Arabia, în Iran, în Statele Unite, ea s-a aşezat de câţiva ani în Aquitania adolescenţei sale, ca să se consacre scrisului în limba franceză (datorie şi putere a memoriei, geo-poezie…), traducerilor şi creaţiei Atelierelor în aer liber ADAPA, adresate publicului tânăr din colegii, licee, universităţi din Franţa, Belgia, Italia, Polonia, România (în pregătire Spania, Ungaria), destinate a folosi cuvinte migratoare pentru a asigura vitalitatea limbii franceze şi capabile să dialogheze cu celelalte limbi ale lumii.
Membră a ARDUA (Asociaţie regională a universităţilor din Aquitania), a SIAM (Societatea prietenilor lui Montaigne), a SPF (Societatea Poeţilor Francezi), PEN Clubului Francez, consiliera literară a cenaclului European Francofon de Poezie, a Artelor şi Literelor, Paris, Rome Deguergue este şi conducătoarea unei Societăţi de prestaţii geologice.

- Pământul este un cuvânt care îmbrăţişează pământul

DUNA

privită observată de mii de ori  escaladată
şi iar eliberată de necunoscut

Furioasă furtună de nisip
- vânt din sud -
- vânt de fohn -

Fiecare pas
Fiecare nor
fiecare fir de nisip
urmărit urmăritor
se şterge pe avansul rapid
al magneto-cosmicului

Firele sale se învârtesc roşind la înţelegere
Cu valurile apropiatei Sahara

Trupul se-ndoaie ezită porneşte iar sub pălmuirile

marilor mâini de nisip şi-ncearcă în zadar
să se topească în peisajul mişcător

Gol : piciorul are conştiinţa intimă a zonelor umede a
zonele calde ale dunei - aritmică

Verticalitate aproximativă a lentei şi penibilei progresii
corectate de încăpăţânarea furtunii şi a vântului

Să mergi să mergi până atingi această culme

Apoi încă şi pe aceea în depărtare

Să ajungi în vârf şi să mai mergi încă

pe scheletul dinozaurului blond unde zboară
hârtiile roz bonbon de batiste Klenex  w.c  zdreanţă de Mars şi Lion

Viziune  sincopată

                   Linii   frânte

                                          cu geometrie  variabilă
                                                         
planuri drepte curbe după capriciile
evidenţele timpului meteoro-logic
locuind peisaje vântoase ori adăpostite

Trupul         limbă de pământ    plonjează   se caţără

Din adâncitura-n care mă aflu văd un nor atingând obrazul dunei
Cu arătătorul îi urmăresc parcursul până la această tufă de fixat nisip

Vânt şi nisip nebune-n păr în ochi în  dinţi care surâd
Biciuiesc pielea goală fac să crape pânza pelerinei de ploaie
Să se-ntredeschidă buzunarele să desfacă cureaua raniţei

Departe lângă Cap  spărgându-se de la Pass Nord semnalează
Zidăria păzitoare  a intrării Bassin-ului şi

oceanul
enervat
îşi risipeşte                   păsările

Eliberându-se de cunoscut

 O frunză de stejar  mototolită  palidă repede scârţâie în trecere
Este din toamna asta ori din cea trecută ?

Aparţine ea acestei păduri păzitoare  în ciuda ei a stabilităţii dunei
Sau vine mai de departe :din Medoc des Landes sau din Dordogne?

Eu o urmăresc ea mă precede mă ignoră şi fuge

Ca şi ea eu sunt de-aici şi de-acolo
Ascultăm împreună cântecul mării
bocetul vântului ridicând firele de d nisip
Ca pe o culme – dunele de Mingsha –

Atunci mă gândesc cu toată privirea

la aceste alte spaţii deschise

în care orice fiinţă în căutare devine prietenul prietenului care caută

Cursă lentă          a unei       arhipelizări                  avansate

Apeluri lansate      de ici             de colo

Undă                   Freamăt                        de aripă    în   insulă

de la stârc   la cormoran     de la  cocorul cenuşiu la corb

O aceste aripi  traversând  culcuşul din orient în occident !

 «Kyak - Kyak»  face cucuveaua turnurilor nemişcate
Pe o linie de transparenţă orizoceane

Cuvinte încrucişate singulare lansate în toate direcţiile
şi poate mai mult atunci auzim departe ecoul amplificat
al lătrăturilor  celor ce bătătoresc focuri de vânători…

- Pământul este un cuvânt care îmbrăţişează viaţa pe pământ -
- La terre est un mot qui embrasse la terre -

LA DUNE

regardée observée maintes fois gravie
libère encore de l’inconnu

Furieuse tempête de sable
- vent du sud -
- vent de föhn -

Chaque pas
chaque nuage
chaque grain de sable
poursuivi poursuivant
s’efface sur l’avance rapide
du magnéto-cosmique

Ses grains tournoient rugissent en connivence
avec les vagues du proche Sahara

Le corps ploie hésite repart sous les gifles

des grandes mains de sable et essaie en vain
de se fondre dans le paysage en mouvement

Nu : le pied a sa conscience intime des zones humides
des zones chaudes de la dune - arythmique –

Verticalité approximative de la lente & pénible progression
corrigée par l'entêtement de la tempête & du vent

Marcher marcher jusqu’à atteindre cette crête

Puis encore celle là au loin

Arriver au sommet et marcher encore

sur le squelette du dinosaure blond où voltigent
les papiers bonbon kleenex  w.c. chiffon Mars & Lion

Vision  s y n c o p é e

                   Lignes  b r i s é e s

                                          à géométrie  v a r i a b l e
                                                         

planes droites courbes selon les caprices
les évidences du temps météoro-logique
habitant les sites venteux ou abrités

Le corps      tangue       plonge         gravit

Du creux où je me trouve je vois un nuage toucher la joue de la dune
De l’index je suis son parcours jusqu’à cette touffe d’oyat qui frémit

Vent & sable ires dans les cheveux les yeux entre les dents qui sourient
fouettent la peau nue font claquer la toile du vêtement de pluie
& s’entrebâiller les poches cliqueter les courroies du sac à dos

Au loin près du Cap les déferlantes de la Passe Nord signalent
la muraille gardienne de l’entrée du Bassin &

l'océan
énervé
éparpille
ses oiseaux

Se libérer du connu…

Une feuille de chêne recroquevillée blême rapide crisse au passage
Est-elle de cet automne de l’automne précédent ?

Appartient-elle à cette forêt geôlière malgré elle de la stabilité de la dune
ou vient-elle de plus loin : du Médoc des Landes ou de Dordogne ?

Je la poursuis elle me précède m’ignore & s’enfuit

Comme elle je suis d’ici & d’ailleurs
Nous écoutons ensemble le chant de la nature
la plainte du vent soulever les grains de sable
comme sur la crête
- des dunes de Mingsha -

Alors je pense à plein regard :

à ces autres espaces ouverts

où tout être en recherche devient l’ami de l’ami qui cherche

Course lente        d’une       archipélisation avancée

Appels lancés      d’ici...            de là...

Onde                  Frémissement               d’aile     en      île

du héron au cormoran de la grue cendrée au corbeau

Ô ces ailes traversières portées d’orient en occident !

« Kyak - Kyak » fait le chouca des tours immobile
sur une ligne de transparence horiz
océane

Paroles croisées singulières lancées dans toutes les directions
et peut-être plus alors qu’on entend au loin l’écho amplifié
des aboiements des clameurs et des feux  de chasseurs…

- La terre est un mot qui embrasse la vie sur terre -


Traducere din franceză de Manolita Dragomir-Filimonescu
(nr. 6, iunie 2012, anul II)
Nota bibliografică
Publicaţii (extrase)
Ex-ode al Grădinii, poezie bilingvă, franceză/italiană, Coşul cu Poeme în bătaia vântului, Bergerac, 2003; fotografii PYLF.
Exiluri de mătase, nuvele, editor Schena, Italia, 2003.
Accente din Garonne, Chipuri în vânt, Memorii în bloc şi
Aburi Fugitivi, Carmina, poezie, editor Schena, Italia, 2004; ilustraţii PYLF.
Nabel, prefaţă de Salah Stétié, roman experimental, Harmattan, 2005; ilustraţii Dominique Médard.
Ex-oduri ale Grădinii, variaţii şi alte colaje de atemporalitate, prefaţă de Michel Suffran, Alain Baudry şi Cie, Paris 2008; colaje fotografice PYLF.
Malou, Elliot şi cele patru lumânări, poveste internaţională, utilizare diferenţiată a dicţionarelor; ilustraţii Lou Salmon, editor Schena, 2008.
Pe Drum / Unterwege, poezie bilingvă, franceză/germană, Verlag im Wald/ En Forêt, 2008; fotografii PYLF.
… de partea Reginei să mergi în culoarea timpului, poezie, prefaţă Jehan Despert, editor Schena şi Alain Baudry şi Cie, editori 2009; fotografii PYLF.
… despre ploi şi anotimpuri…, culegere de geo-poezie tradusă în 14 limbi ale lumii; fotografii şi concepţie PYLF, 2010
.

Premii şi recunoaşteri
Din 2007 până în 2010, ea a obţinut următoarele premii şi recunoaşteri: Trofeul Michel de Motaigne, Centrul European al Promovării Artelor şi Literelor; Premiul întâi de Poezie ARDUA a oraşului Bordeaux; Marele Premiu European de Poezie şi Litere VIRGILIU, distincţie care încurajează şi distinge un poet francofon european care a adus eminente servicii cauzei poeziei de limbă franceză, difuzată în Europa, Cenaclul European, Paris; Marele Premiu de Poezie, Fundaţia Fulon din Vaulx, Academia de Ştiinţe Morale, de Arte şi de Litere din Versailles şi din Yvelines; Marele Premiu al Societăţii Poeţilor Francezi, Paris; Premiul St. Exupéry, Cepal, Thionville; Premiul al doilea al cărţii poetice străine, ilustrată, Academia Internazionale, Il Convivio, Sicilia.